(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និង​ ដឹកជញ្ជូន បានប្រកាសមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនសធារណជន ពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ យានយន្តដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិយានយន្តរបស់ខ្លួន៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាស របស់ក្រសួងទាំងស្រុង៖