(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ឱ្យអនុវត្ត «នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា សម្រាប់ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃ ក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី» សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការបើកឡើងវិញនេះមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេច របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹង «នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា សម្រាប់ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃ ក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី»៖