(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ដ្រសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ បន្ថែមលើចំនួនបេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ តែមិនទាន់បានប្រឡងនៅឡើយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ដ្រសុខាភិបាល ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖