(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ បានចេញវីដេអូមួយទៀត លាតត្រដាងអំពីមូលនិធិ NED ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ បានបកស្រាយថា «តើមូលនិធិជាតិដើម្បីបជាធិបតេយ្យ«NED»គឺជាអ្វី? ហើយហេតុអ្វីបានជាការយកលុយរបស់ពួកគេគឺជារឿងខុស?» What is the National Endowment for Democracy & Why it's Wrong to Take their Money?៕

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបកស្រាយរបស់អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ៖