(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច តែងតែរៀបចំអត្ថបទ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង នៃវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយ។

នៅពេលនេះ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច បានរៀបចំអត្ថបទថ្មីមួយទៀត ស្តីពី «ប្រភេទនៃបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន»

ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថបទទាំងស្រុង៖