(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានកើនឡើងដល់ជាង៣១.៧លាននាក់ហើយ ក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង ៣៥,០ម៉ឺននាក់ដែរ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតំបន់អាស៊ាន មានការកើនឡើងប្រមាណជាង ២មឺុននាក់ ។ នេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ លើពិភពលោក WORLDOMETER។

វៀតណាម នៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។ បន្ទាប់មកប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី។

ខាងក្រោមនេះ ជារបាយការណ៍ នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាន គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៖

* វៀតណាម ឆ្លងចំនួន ១០,៧១០,០៦៦នាក់ (ស្លាប់ ៤៣,០៧៦នាក់)
* ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៦,០៥២,៧៦៤នាក់ (ស្លាប់ ១៥៦,៥៣៤នាក់)
* ម៉ាទ្បេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៤,៤៩២,៨៦៤នាក់ (ស្លាប់ ៣៥,៦៤៥នាក់)
* ថៃ ឆ្លងចំនួន ៤,៤១៩,៧៣៧នាក់ (ស្លាប់ ២៩,៨១៤នាក់)
* ហ្វីលីពីន ឆ្លងចំនួន ៣,៦៨៩,១៣២នាក់ (ស្លាប់ ៦០,៤៥៥នាក់)
* សិង្ហបុរី ឆ្លងចំនួន ១,២៧២,៣៨៦នាក់ (ស្លាប់ ១,៣៧៧នាក់)
* មីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្លងចំនួន ៦១៣,២២៧នាក់ (ស្លាប់ ១៩,៤៣៤នាក់)
* ទ្បាវ ឆ្លងចំនួន ២០៩,៧៤៤នាក់ (ស្លាប់ ៧៥៤នាក់)
* ព្រុយណេ ឆ្លងចំនួន ១៤៦,៧៧៥នាក់ (ស្លាប់ ២២២នាក់)
* កម្ពុជា ឆ្លងចំនួន ១៣៦,២៦២នាក់ (ស្លាប់ ៣,០៥៦នាក់)៕